Av. Hakime IŞIKLI

CV Görüntüle

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Anayasanın 41.maddesinde aile,Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır şeklinde tanımlama yapılmış olmakla birlikte, aileyi oluşturan başlıca kişiler karı kocadır. Evlenme kutsal bir müessese olmakla birlikte aynı zamanda resmi şekil şartına bağlı yapılması lazım gelen hukuksal […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm,en basit tabiriyle olası bir depreme karşı toprak zeminin üzerindeki yapının risk altında olmasına yönelik olarak bir yapısal yenilenme ile önlem niteliğinde bir yapılanma sürecidir. Söz konusu dönüşüm, riskli yapının toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlı hukuk sistemimize 2012 […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

GAYRİMENKUL ve İNŞAAT HUKUKU

Bahçeşehir Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı gerçek kişilerle şirketlerin ülkemizde gayrimenkul alım-satımı ve/veya kiralaması yaparken,  taşınmaz mükellefiyeti ve/veya takyidatı  (ipotek, haciz, irtifak, intifa, sükna, geçit, kaynak ve üst kullanım gibi haklar ) tesis ya da terkin ederken izlenmesi gereken en risksiz hukuki yolları tespit eder, ilgili resmi sözleşmeleri müvekkilin menfaatine en uygun şartlarla düzenler ve […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

İŞ HUKUKU – İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

Zamanaşımı eski tabirle müruruzaman bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, ancak istenebilir olmasına engeldir. Bu bakımdan ancak davalının ileri sürmesi durumunda mahkemece göz önünde tutulabilir. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu <eksik […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Sosyal Paylaşım Site Kayıtlarının Boşanma Davaları için Delil Teşkil Etmesi

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir.   T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 19577 Karar: 2014 / 1926 Karar Tarihi: 05.02.2014 ÖZET: Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

İşçilerin Birbirleriyle Tartışmasının Sataşma Boyutunda Olmaması

T.C YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 22471 Karar: 2014 / 5561 Karar Tarihi: 10.03.2014 ÖZET: İşçinin Bir Başka İşçiyle Tartışmasının Sataşma Boyutunda Olmaması.Tutanak içeriği ve tanık beyanları, davacının davalı işverenin diğer işçisi ile yüksek sesli tartıştığı, tartışma sırasında hakaret içermeyen kelimeler kullandığı doğrultusundadır. Her ne kadar işveren hakaret içeren kelimeler kullanıldığını savunmuş ve tutanakta […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Mobbing’e (Psikolojik Taciz) İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 9-1925 Karar: 2013 / 1407 Karar Tarihi: 25.09.2013 ÖZET: Olayda davacının yer değiştirmelere bağlı olarak ulaşım, iletişim, konaklama ve yemek giderleri adı altında talep ettiği maddi tazminat yönünden dosya ekindeki klasör içindeki belgeler değerlendirilmeli, psikolojik taciz uygulamalarının doğrudan bir sonucu olan ve varsayıma dayanmayan gerçek bir zarar […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 27562 Karar: 2013 / 37619 Karar Tarihi: 27.11.2013 ÖZET: Olayda derdest boşanma davası nedeni ile alacaklı, borçlunun bir vekil ile kendini temsil ettirdiğini öğrenmiş olup tebligatın vekile yapılması için icra dosyasında borçlu vekiline ait vekaletnamenin bulunmaması sonuca etkili değildir. Kaldı ki vekaletnamenin icra dosyasına ibraz edilmemesi, tebligatın vekile […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Davalarında Yetkili Mahkeme : İş Mahkemesi

T.C YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 2145 Karar: 2014 / 7139 Karar Tarihi: 01.04.2014 ÖZET: Kabul şekli bakımından da yargı yolunun caiz olmaması 6100 sayılı HMK.’un 114. Maddesinde belirtilen dava şartlarındandır. Dava şartının yokluğu ise kanunun ilgili maddesi uyarınca davanın usulden reddini gerektirir. Mahkemece doğrudan davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır.(2709 S. K. […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Tapu Kütüğü Düzeltme Prosedürü

T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 1710 Karar: 2015 / 2269 Karar Tarihi: 17.02.2015 ÖZET: Tapu Sicil Tüzüğünün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihten itibaren, ilgililerin mahkemeye müracaat etmeden önce, ilk olarak tapu müdürlüklerine yukarıda açıklanan prosedüre uygun şekilde başvurması kaçınılmaz olup, değinilen prosedür izlenmeden mahkeme önüne getirilen davanın dinlenebilme olanağı yoktur.(Tapu Sicili […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Hukuki Uyuşmazlık Çözümlerinde Yeni Alternatif: Arabuluculuk

Kişiler arasındaki ihtilafların çözümünde, bilinen olağan yollar dışında hukukumuzda yeni bir alternatif çözüm yolu düzenlenmiştir. Yabancı ülkelerde farklı şekillerde uygulamaları olsa da ülkemizde tamamen kendine özgü bir düzenleme ile “arabuluculuk” uygulaması başlamıştır. Uygulama, süreç içerisinde olgunlaşacak, ortaya çıkacak aksaklıklar giderilecek, sistemin daha verimli çalışması için ek düzenlemeler yapılacaktır. Artık “Arabuluculuk” hukukumuza kurumsal ve işlevsel olarak […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

Türkiye’de Ticari Davalar ve Yatırım Davaları

Dr. Hamid Gharavi Derains & Gharavi Hukuk Bürosu (Paris) (1) Bu konferansı organize edenlere, Prof. Şanlı’ya, Prof. Akıncı’ya beni buraya davet ettikleri için ve Prof. Akıncı’ya beni tanıttığı için çok teşekkür ediyorum. Prof. Akıncı beni överek aslında aynı zamanda kendini de övmüş oluyor; çünkü bütün davalarda kendisi de aktif bir rol oynuyordu, bunu da belirtmek […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE)

Konut problemi birey ve toplumlar için uygarlığın başlangıcından beri büyük problem olmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla konut alıcılarına kredi temini sağlayacak konut finansman sistemleri geliştirilmiştir. Dünyanın en gelişmiş konut finansman sisteminin ABD İpotekli Konut Finansman Sistemi olduğu büyük çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) GİRİŞ………………………………………………………………………………………….1 KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE)………………………………………..2 […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ALACAKLININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesinin taraflarını alacaklı ve kefil oluşturmaktadır. Kefalet sözleşmesinde genellikle kefil borç altına girdiğinden, kural olarak tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ALACAKLININ KEFİLE KARŞI ÖDEVLERİ 1 ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ………………………………………………………………………………………….1 ALACAKLININ KEFİLE KARŞI ÖDEVLERİ……………………………………………2 A.BORÇLUNUN İFLASI […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

TÜKETİCİ HUKUKU ÜCRETSİZ ONARIM HAKKI

Tamir etme kavramı, mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Brockhaus ansiklopedisinde tamir etme kavramı, “alıcının ayıba karşı tekeffül dolayısıyla sahip olduğu kanuni ayıba karşı tekeffül taleplerinin yerine getirilmesine engel olunması için, satılmış maldaki ayıpların giderilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. TÜKETİCİ HUKUKU ÜCRETSİZ ONARIM HAKKI İSTANBUL, 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ………………………………………………………………………………………….1 ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME HAKKI……………………………………………………2 A. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ……………………………………………………….2 B. ONARIM HAKKININ KULLANILMASININ […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

İKALE SÖZLEŞMESİ

 İkale arapça kökenli bir kavram olup sözcük anlamı itibariyle söylenmemiş bir sözün söylendiğini iddia etme, hukuksal anlamda ise bir sözleşmenin iki tarafın anlaşmasıyla ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır.                             İŞ HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ İSTANBUL 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ………………………………………………………………………………………….1 TÜRK İŞ HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ…………………………………………2 BİRİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………….2 A.İkale Sözleşmesi Kavramı, Hukuki Niteliği Ve Benzer Hukuki İşlemlerden Farkı……………………………………………………………………………………………2 1.İkale Sözleşmesi […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

4 Mevsim Dergisi Yeni Yıl Röportajı

Bir yılın daha sonuna gelmişken açılışını 2016 Haziranda yapan ve Bahçeşehir İşmekan Residence’da kurmuş olduğu Bahçeşehir Hukuk Bürosu’nda kendisini ziyaret ettiğimiz ve bu yılın dava çeşitliliği ve sonuçları üzerine konuşacağımız  Avukat Hakime Işıklı ile beraberiz. Hakime hanım,2016 yılının adli istatistiklerine göre bu yıl vatandaşlarımız en çok hangi konularda mahkeme kapılarını aşındırmışlar? 2016 yılı Adli istatistikleri […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

4 Mevsim Dergisi Avukatlar Günü Yazısı

Avukat Arabulucu Hakime Işıklı Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat ve gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İş Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici hukuku, Ticaret, Şirketler ve  Sözleşmeler Hukuku, İcra İflas Hukuku Takdir edersiniz ki; avukatlık, bünyesinde, hayatın içinden sosyal konuları barındıran ve toplum düzenini sağlamaya çalışırken bir yandan psikoloji ile omuz omuza çalışan bir meslek […]

4 Ağustos 2017 yorum yok

4 Mevsim Dergisi Özel Hastahane Uygulamaları Yazısı

EŞLERİN  KRİZİ   DİKKAT SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINIZ BOŞANMAYA DAVETİYE ÇIKARABİLİYOR!   Son makalemizde 2016’nın değerlendirmesini yaparken Boşanmanın ipi göğüslediğini yani Türkiye’de açılmış davalar istatistiğinde boşanmanın ilk sırada olduğunu paylaşmıştım sizinle. Ne yazık ki gün be gün boşanma oranı artıyor dünyada ve ülkemizde. Dolayısıyla uzmanlık alanlarımdan biri olduğu için Boşanma Davalarındaki çıkmazlar, sıkıntılar, kullanılabilecek deliller ve […]

4 Ağustos 2017 yorum yok